Datumväljare

Börja med att installera intl-paketet. Importera det i din dart-fil:

import 'package:intl/intl.dart';

Tanken är att skapa en textruta i användargränssnittet, som visar en datumväljare när man klickar på den och som därefter visar valt datum.

Vi behöver först skapa en TextEditingController() i vår State-klass:

final TextEditingController dateController = TextEditingController();

@override
void dispose() {
 super.dispose();
 dateController.dispose();
}

Sedan skapar vi en funktion som visar datumväljaren och därefter uppdaterar state med det valda datumet.

void _selectDate(BuildContext context) async {
 DateTime selectedDate = await showDatePicker(
  context: context,
  initialDate: DateTime.now(),
  firstDate: DateTime.parse('2000-01-01'),
  lastDate: DateTime.now()
 );
 if (selectedDate != null) {
  setState(() {
   dateController.text = DateFormat('yyyy-MM-dd').format(selectedDate);
  });
 }
}

Sista steget blir att lägga in textrutan någonstans i användargränssnittet:

TextField(
 onTap: () => _selectDate(context),
 decoration: InputDecoration(
  hintText: 'Datum'
 ),
 controller: dateController
)

Svensk kalender

För att få veckodagar och månadsnamn, samt veckostart på måndagar, behöver man lägga till svensk localization. Börja med att installera paketet Easy Localization.

Lägg till följande kod i main:

import 'package:flutter_localizations/flutter_localizations.dart';

class MyApp extends StatelessWidget {
 @override
 Widget build(BuildContext context) {
  return MaterialApp(
   localizationsDelegates: [
    GlobalMaterialLocalizations.delegate,
    GlobalWidgetsLocalizations.delegate,
    GlobalCupertinoLocalizations.delegate
   ],
   supportedLocales: [
    const Locale('en'),
    const Locale('sv')
   ]
  );
 }
}

Nu kan du på din showDatePicker() lägga till attributet locale:

void _selectDate(BuildContext context) async {
 DateTime selectedDate = await showDatePicker(
  context: context,
  locale: const Locale('sv', 'SE')
 );
}

Lämna ett svar

Stäng meny