Reklam via Google AdMob

Ett sätt att visa reklam i sin app för att tjäna lite pengar är att använda Google AdMob. Utöver att registrera dig där behöver du också aktivera Firebase i din app.

När du lagt till din app i AdMob, en gång för Android och en gång för iOS, så kommer du få ett app-ID för vardera. Du behöver också skapa minst en annonsenhet för varje app och du får då ett annonsenhets-ID för vardera.

Installera pluginet för Firebase AdMob. Följ därefter konfigurationsinstruktionerna för respektive plattform:

Android

I android/app/src/main/AndroidManifest.xml ska du lägga till följande mellan <application> och </application> och ersätta ”DITT APP-ID” med det id du fått för Android från AdMob.

<meta-data android:name="com.google.android.gms.ads.APPLICATION_ID" android:value="DITT APP-ID" />

iOS

I ios/Runner/Info.plist lägger du till följande där du byter ut ”DITT APP-ID” mot det id du fått från AdMob för iOS:

<key>GADApplicationIdentifier</key>
<string>DITT APP-ID</string>

Flutter

Först behövs nedanstående kod för att aktivera Firebase AdMob. Du behöver ange både id:t för appen och för annonsenheten. I vårt exempel så placerar vi bannern längst ner.

@override
void initState() {
 super.initState();
 FirebaseAdMob.instance.initialize(appId: 'DITT APP-ID');
 BannerAd banner = BannerAd(
  adUnitId: 'DITT ANNONSENHETS-ID',
  size: AdSize.smartBanner);
 banner
  ..load()
  ..show(anchorOffset: 4.0, anchorType: AnchorType.bottom);
}

För att bannern längst ner inte ska skymma vårt innehåll, lägg på en padding-bottom på 60 pixlar i huvudvyn.

Container(
 padding: EdgeInsets.only(bottom: 60.0),
 child: // Ditt innehåll här
)

Lämna ett svar

Stäng meny