Lista med personer

Skapa en model-class för en person:

class User {
 String firstName;
 String lastName;
 String email;
 String phone;
 String city;
 String country;
 String thumbnail;

 User({this.firstName, this.lastName, this.email, this.phone, this.city, this.country, this.thumbnail});

 factory User.fromJson(Map<String, dynamic> parseJson) {
  return User(
   firstName: parseJson['name']['first'],
   lastName: parseJson['name']['last'],
   email: parseJson['email'],
   phone: parseJson['cell'],
   city: parseJson['location']['city'],
   country: parseJson['location']['state'],
   thumbnail: parseJson['picture']['thumbnail']
  );
 }
}

Vi behöver variablen _users för att lagra listan med personer och _isLoading som visar att vi håller på att hämta personer.

List<User> _users;
bool _isLoading = false;

Hämta biblioteket http för att gör http anrop. Aktuell version hittar du här https://pub.dev/packages/http#-installing-tab-

dependencies:
 http: ^0.12.0+2

Importera dart:convert och http:

import 'dart:convert';
import 'package:http/http.dart' as http;

Skapa en funktion fetchRandomUsers som gör ett https-anrop för att hämta användarna.

void fetchRandomUsers() async {
  setState(() {
   _isLoading = true;
  });
  final response = await http.get('https://randomuser.me/api/?results=20');

  final res = json.decode(response.body);

  if(response.statusCode >= 200 && response.statusCode < 300) {

   List<User> _u = List<User>();
   for(var user in res['results']) {
    _u.add(User.fromJson(user));
   }

   setState(() {
    _users = _u;
    _isLoading = false;
   });
  }
}

Skapa en funktion _displayUser som innehåller användargränssnittskoden för att visa en person.

_displayUser(User user) {
  return Container(
   child: ListTile(
    leading: CircleAvatar(
     backgroundImage: NetworkImage(user.thumbnail),
    ),
    title: Text('${user.firstName} ${user.lastName}'),
    subtitle: Text('${user.city}, ${user.country}'),
    trailing: Icon(Icons.more_vert),
   ),
  );
}

Visa personerna i en ListView genom att loopa igenom alla som finns i _users.

child: (_isLoading) ? CircularProgressIndicator() : ListView.separated(
  itemCount: _users.length,
  itemBuilder: (BuildContext context, int index) {
  	return _displayUser(_users[index]);
  },
  separatorBuilder: (BuildContext context, int index) => const Divider(height: 0),
),

Resultat ser ut så här:

Lämna ett svar

Stäng meny